Bia e Cratos – Forza e potere⁎La categoria “Post in fieri” include post incompleti. Anche in questo caso, non tutte le informazioni disponibili sono state riportate ma solo quelle che ho trovato fino a oraLA GENEALOGIAFigli di Stige e Pallante, fratelli di Zelos e Nike.

Cratos è personificazione della forza e del potere, Bia del vigore, dell’energia e della potenza, Zelos della rivalità e Nike, la più conosciuta, della vittoria.

Al tempo della guerra contro i Titani, Stige mise i quattro figli al servizio di Zeus e da quel momento vigilano sul trono dell’Olimpio folgoratore.


Alcune fonti
  • Cratos e Bia: Esiodo, Teogonia, 383-403
  • Cratos e Bia: Eschilo, Prometeo Incatenato, 1-87
  • Cratos e Bia: Eschilo, Coefore, 244ss. [da aggiungere]
  • Cratos e Bia: Platone, Protagoras 321d. [da aggiungere]
  • Cratos e Bia: Pseudo-Apollodoro, Bibliotheca 1.9. [da aggiungere]
  • Cratos e Bia: Pseudo-Hyginus, Prefazione. [da aggiungere]
  • Bia: Pausania, Descrizione della Grecia.[da aggiungere]
  • Bia: Plutarco, Vite Parallele.[da aggiungere]

Alcune fonti

Ἡσίοδος, Θεογονία, 383-403 Esiodo,Teogonia, 383-403

Στὺξ δ’ ἔτεκ’ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα
Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισι
καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα.
τῶν οὐκ ἔστ’ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,
οὐδ’ ὁδός, ὅππῃ μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύει,
ἀλλ’ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.
ὣς γὰρ ἐβούλευσε Στὺξ ἄφθιτος Ὠκεανίνη
ἤματι τῷ, ὅτε πάντας Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
εἶπε δ’, ὃς ἂν μετὰ εἷο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο,
μή τιν’ ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον
ἑξέμεν ἣν τὸ πάρος γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
τὸν δ’ ἔφαθ’, ὅστις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδ’ ἀγέραστος,
τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἣ θέμις ἐστίν.
ἦλθε δ’ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε
σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός·
τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα ἔδωκεν.
αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,
παῖδας δ’ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.
ὣς δ’ αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστη,
ἐξετέλεσσ’· αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.
Testo da Perseus Digital Library

Stige, figlia di Oceano, generò, unita a Pallante,
Rivalità e Vittoria dalle belle caviglie, dentro il palazzo di lui
e Potere e Forza generò, illustri suoi figli,
lontano dai quali di Zeus non c’è né casa né sede,
né c’è via per cui ad essi il dio non comandi,
ma sempre presso Zeus che tuona profondo hanno la loro dimora.
Così infatti Stige decise, immortale Oceanina,
quel giorno in cui l’Olimpio folgoratore tutti
gli dei immortali chiamò al grande Olimpo
e disse che «colui che con me agli dei Titani abbia fatto la guerra
di nessun suo onore sarà privato e ciascuno l’appannaggio
conserverà che prima aveva fra gli dei immortali»;
e disse che «chi fu privato d’onori o di premio da Crono
d’onore e di premio sarà compartecipe; così vuole giustizia».
Così giunse per prima Stige immortale all’Olimpo
con i due figli, seguendo il volere del padre suo;
e lei Zeus onorò e le diede doni abbondanti;
volle infatti che lei fosse degli dei il gran giuramento
e i suoi figli per sempre con sé li pose ad abitare.
E così per tutti interamente quant’era promesso
compì; e lui ha grande potere e comando.”
Traduzione da Arrighetti (2018)


Αἰσχύλος, Προμηθεύς δεσμώτης, 1-87 Eschilo, Prometeo incatenato, 1-87

Κράτος
Χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον,
Σκύθην ἐς οἷμον, ἄβατον εἰς ἐρημίαν.
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς
ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις
ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις.
τὸ σὸν γὰρ ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας,
θνητοῖσι κλέψας ὤπασεν. τοιᾶσδέ τοι
ἁμαρτίας σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην,
ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου.
Ἥφαιστος
Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι:
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ θεὸν
δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ.
πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν:
ἐξωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ.
τῆς ὀρθοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ,
ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι
προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανθρώπῳ πάγῳ
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν
ὄψει, σταθευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος. ἀσμένῳ δέ σοι
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος,
πάχνην θ᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν:
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ
τρύσει σ᾽: ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω.
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρω τοῦ φιλανθρώπου τρόπου.
θεὸς θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον
βροτοῖσι τιμὰς ὤπασας πέρα δίκης.
ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν
ὀρθοστάδην, ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ:
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς
φθέγξῃ: Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες.
ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ.
Κράτος
εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοικτίζῃ μάτην;
τί τὸν θεοῖς ἔχθιστον οὐ στυγεῖς θεόν,
ὅστις τὸ σὸν θνητοῖσι προὔδωκεν γέρας;
Ἥφαιστος
τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ θ᾽ ὁμιλία.
Κράτος
σύμφημ᾽: ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων
οἷόν τε πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον;
Ἥφαιστος
αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ θράσους πλέως.
Κράτος
ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι. σὺ δὲ
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην.
Ἥφαιστος
ὦ πολλὰ μισηθεῖσα χειρωναξία.
Κράτος
τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη.
Ἥφαιστος
ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὤφελεν λαχεῖν.
Κράτος
ἅπαντ᾽ ἐπαχθῆ πλὴν θεοῖσι κοιρανεῖν:
ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός.
Ἥφαιστος
ἔγνωκα τοῖσδε κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω.
Κράτος
οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν,
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ;
Ἥφαιστος
καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα.
Κράτος
βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σθένει
ῥαιστῆρι θεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις.
Ἥφαιστος
περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε.
Κράτος
ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα.
δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον.
Ἥφαιστος
ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως.
Κράτος
καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα
μάθῃ σοφιστὴς ὢν Διὸς νωθέστερος.
Ἥφαιστος
πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι.
Κράτος
ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως.
Ἥφαιστος
αἰαῖ, Προμηθεῦ, σῶν ὑπερστένω πόνων.
Κράτος
σὺ δ᾽ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ᾽ ἐχθρῶν ὕπερ
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε.
Ἥφαιστος
ὁρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν.
Κράτος
ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων.
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε.
Ἥφαιστος
δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν.
Κράτος
ἦ μὴν κελεύσω κἀπιθωύξω γε πρός.
χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ.
Ἥφαιστος
καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ.
Κράτος
ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας:
ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.
Ἥφαιστος
ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται.
Κράτος
σὺ μαλθακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν
ὀργῆς τε τραχύτητα μὴ ‘πίπλησσέ μοι.
Ἥφαιστος
στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει.
Κράτος
ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε καὶ θεῶν γέρα
συλῶν ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι
οἷοί τε θνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων;
ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα
καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως,
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισθήσῃ τέχνης.
Testo da Perseus Digital Library

Cratos
Agli estremi confini eccoci giunti già della terra,
in un deserto impervio tramite de la Scizia.
Ed ora, Efèsto, compier tu devi gli ordini che il padre
a te commise: a queste rupi eccelse entro catene adamantine
stringere quest’empio, in ceppi che non mai si frangano:
ch’esso il tuo fiore, il folgorio del fuoco
padre d’ogni arte, t’involò, lo diede
ai mortali. Ai Celesti ora la pena
paghi di questa frodolenza, e apprenda
a rispettar la signoria di Giove,
a desister dal troppo amor degli uomini.
Efèsto
Bia, Cratos, gli ordini di Giove già compiuti per voi furono;
e nulla piú vi trattiene. Ma legare su questo abisso procelloso
un Nume ch’è del mio sangue, non mi regge il cuore.
E forza è pure che mi regga. Gli ordini
trasandare del padre, è dura prova.
Oh di Tèmide giusta audace figlio,malgrado tuo, malgrado mio,
con bronzei ceppi, che niuno a scioglier valga, a queste
cime deserte io ti configgerò,dove né voce udrai,
né forma d’uomo vedrai: del sole arso a la fiamma rutila,
tramuterai de la tua cute il fiore:
a tuo sollievo asconderà la notte
con lo stellato suo manto la luce,
ed ecco il sole dissipa di nuovo la mattutina brina.
E col suo peso il mal presente ognor ti crucierà:
ché non ancor chi ti soccorra è nato.
Dell’amor pei mortali è questo il frutto.
Poiché senza temer l’ira dei Numi,Nume tu stesso,
indebiti favori agli umani largisti. Ora, in compenso,
vegliar dovrai questa dogliosa rupe,
senza mai sonno, in pie’, senza mai flettere
le tue ginocchia, e cento ululi e gemiti
invano leverai: ché il cuor di Giove
nessuna prece lo commuove; ed aspro
è ciascun che di fresco ebbe il potere.
Cratos
Ehi, nel compianto indugi? È vano! Il Nume
infestissimo ai Numi non aborri
che il privilegio tuo concesse agli uomini?
Efèsto
Parentela, amicizia, han gran potere!
Cratos
Certo. Ma trasgredir del padre gli ordini
si può? Non hai maggior tema di questo?
Efèsto
Spietato sempre e tracotante sei!
Cratos
Che medela è il compianto? Or vana pena
non ti dare per ciò che nulla giova!
Efèsto
Oh magisterio mio troppo odïoso!
Cratos
Tu l’odi? E perché mai?… Di queste pene
in verità, nessuna colpa ha l’arte.
Efèsto
Pur, quest’arte l’avesse altri in retaggio!
Cratos
Gravoso è tutto, tranne aver dei Superi
l’impero; e niuno, tranne Giove, è libero.
Efèsto
Ne ho qui le prove. E nulla ho da ribattere.
Cratos
Spàcciati, dunque, avvolgilo di ceppi,
ché nell’indugio non ti scorga il padre.
Efèsto
Scorger gli anelli puoi nelle mie mani.
Cratos
Con vigore con forza ai polsi strettolo,
picchia il martello, ed alla rupe inchiodalo.
Efèsto
Compiuta è l’opra, e non caduta in fallo.
Cratos
Batti di piú, non allentare, stringi:
anche d’impervie strade il passo ei trova.
Efèsto
Questo braccio è saldato, e niun lo scioglie.
Cratos
Saldo configgi l’altro, ora: ed apprenda
quanto egli a Giove di scaltrezza cede.
Efèsto
Niuno, tranne costui, potria riprendermi.
Cratos
Da parte a parte, in sen, di ferreo cuneo
la fiera punta forte ora conficcagli.
Efèsto
Ahimè! Dei mali tuoi gemo, Promèteo!
Cratos
Indugi ancora? Sui nemici piangi
di Giove? Oh!, che su te non debba piangere!
Efèsto
Guarda, orrendo a mirare uno spettacolo!
Cratos
Veggo costui patir ciò ch’egli merita.
Gittagli intorno ai fianchi ora i legami.
Efèsto
Lo debbo far. Ma tu non dar troppi ordini!
Cratos
Ordinerò, t’incalzerò per giunta:
scendi giú, forte ora le gambe accerchiagli.
Efèsto
Fatto è ancor questo. E fu travaglio breve.
Cratos
Dei ceppi i chiodi saldo ora ribatti:
severo è quegli che la pena infligge.
Efèsto
Simile al viso tuo suona la voce.
Cratos
Sii pur tenero, tu. Ma la protervia,
l’ira, l’asprezza mia, non rampognarmi.
Efèsto
Andiam: ché tutto di catene è cinto.
Cratos(Rivolto a Prometeo)
Superbisci ora qui. Trafuga ai Numi
i loro doni, ed offrili agli efimeri.
Allevïare in che ti posson gli uomini
or dalle pene? I Dèmoni, Promèteo
ti chiamarono a torto: hai bisogno
d’un preveggente a uscir da questo intrico.
Traduzione a cura di Ettore Romagnoli
Dato 3,1 Dato 3,2
Siti utili e utilizzati
Testo originale. Non copiare! Citare è facile. Grazie!
L’immagine è personale e, pertanto, soggetta a Copyright.