Bia e Cratos – Forza e potere⁎La categoria “Post in fieri” include post incompleti. Anche in questo caso, non tutte le informazioni disponibili sono state riportate ma solo quelle che ho trovato fino a oraLA GENEALOGIAFigli di Stige e Pallante, fratelli di Zelos e Nike.

Cratos è personificazione della forza e del potere, Bia del vigore, dell’energia e della potenza, Zelos della rivalità e Nike, la più conosciuta, della vittoria.

Al tempo della guerra contro i Titani, Stige mise i quattro figli al servizio di Zeus e da quel momento vigilano sul trono dell’Olimpio folgoratore.


Alcune fonti
 • Cratos e Bia: Esiodo, Teogonia, 383-403
 • Cratos e Bia: Eschilo, Prometeo Incatenato, 1-87
 • Cratos e Bia: Eschilo, Coefore, 244ss. [da aggiungere]
 • Cratos e Bia: Platone, Protagoras 321d. [da aggiungere]
 • Cratos e Bia: Pseudo-Apollodoro, Bibliotheca 1.9. [da aggiungere]
 • Cratos e Bia: Pseudo-Hyginus, Prefazione. [da aggiungere]
 • Bia: Pausania, Descrizione della Grecia.[da aggiungere]
 • Bia: Plutarco, Vite Parallele.[da aggiungere]

Alcune fonti

Ἡσίοδος, Θεογονία, 383-403 Esiodo,Teogonia, 383-403

Στὺξ δ’ ἔτεκ’ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα
Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισι
καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα.
τῶν οὐκ ἔστ’ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,
οὐδ’ ὁδός, ὅππῃ μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύει,
ἀλλ’ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.
ὣς γὰρ ἐβούλευσε Στὺξ ἄφθιτος Ὠκεανίνη
ἤματι τῷ, ὅτε πάντας Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
εἶπε δ’, ὃς ἂν μετὰ εἷο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο,
μή τιν’ ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον
ἑξέμεν ἣν τὸ πάρος γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
τὸν δ’ ἔφαθ’, ὅστις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδ’ ἀγέραστος,
τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἣ θέμις ἐστίν.
ἦλθε δ’ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε
σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός·
τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα ἔδωκεν.
αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,
παῖδας δ’ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.
ὣς δ’ αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστη,
ἐξετέλεσσ’· αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.
Testo da Perseus Digital Library

Stige, figlia di Oceano, generò, unita a Pallante,
Rivalità e Vittoria dalle belle caviglie, dentro il palazzo di lui
e Potere e Forza generò, illustri suoi figli,
lontano dai quali di Zeus non c’è né casa né sede,
né c’è via per cui ad essi il dio non comandi,
ma sempre presso Zeus che tuona profondo hanno la loro dimora.
Così infatti Stige decise, immortale Oceanina,
quel giorno in cui l’Olimpio folgoratore tutti
gli dei immortali chiamò al grande Olimpo
e disse che «colui che con me agli dei Titani abbia fatto la guerra
di nessun suo onore sarà privato e ciascuno l’appannaggio
conserverà che prima aveva fra gli dei immortali»;
e disse che «chi fu privato d’onori o di premio da Crono
d’onore e di premio sarà compartecipe; così vuole giustizia».
Così giunse per prima Stige immortale all’Olimpo
con i due figli, seguendo il volere del padre suo;
e lei Zeus onorò e le diede doni abbondanti;
volle infatti che lei fosse degli dei il gran giuramento
e i suoi figli per sempre con sé li pose ad abitare.
E così per tutti interamente quant’era promesso
compì; e lui ha grande potere e comando.”
Traduzione da Arrighetti (2018)


Αἰσχύλος, Προμηθεύς δεσμώτης, 1-87 Eschilo, Prometeo incatenato, 1-87

Κράτος
Χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον,
Σκύθην ἐς οἷμον, ἄβατον εἰς ἐρημίαν.
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς
ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις
ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις.
τὸ σὸν γὰρ ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας,
θνητοῖσι κλέψας ὤπασεν. τοιᾶσδέ τοι
ἁμαρτίας σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην,
ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου.
Ἥφαιστος
Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι:
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ θεὸν
δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ.
πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν:
ἐξωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ.
τῆς ὀρθοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ,
ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι
προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανθρώπῳ πάγῳ
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν
ὄψει, σταθευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος. ἀσμένῳ δέ σοι
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος,
πάχνην θ᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν:
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ
τρύσει σ᾽: ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω.
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρω τοῦ φιλανθρώπου τρόπου.
θεὸς θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον
βροτοῖσι τιμὰς ὤπασας πέρα δίκης.
ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν
ὀρθοστάδην, ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ:
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς
φθέγξῃ: Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες.
ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ.
Κράτος
εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοικτίζῃ μάτην;
τί τὸν θεοῖς ἔχθιστον οὐ στυγεῖς θεόν,
ὅστις τὸ σὸν θνητοῖσι προὔδωκεν γέρας;
Ἥφαιστος
τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ θ᾽ ὁμιλία.
Κράτος
σύμφημ᾽: ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων
οἷόν τε πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον;
Ἥφαιστος
αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ θράσους πλέως.
Κράτος
ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι. σὺ δὲ
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην.
Ἥφαιστος
ὦ πολλὰ μισηθεῖσα χειρωναξία.
Κράτος
τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη.
Ἥφαιστος
ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὤφελεν λαχεῖν.
Κράτος
ἅπαντ᾽ ἐπαχθῆ πλὴν θεοῖσι κοιρανεῖν:
ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός.
Ἥφαιστος
ἔγνωκα τοῖσδε κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω.
Κράτος
οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν,
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ;
Ἥφαιστος
καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα.
Κράτος
βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σθένει
ῥαιστῆρι θεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις.
Ἥφαιστος
περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε.
Κράτος
ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα.
δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον.
Ἥφαιστος
ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως.
Κράτος
καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα
μάθῃ σοφιστὴς ὢν Διὸς νωθέστερος.
Ἥφαιστος
πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι.
Κράτος
ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως.
Ἥφαιστος
αἰαῖ, Προμηθεῦ, σῶν ὑπερστένω πόνων.
Κράτος
σὺ δ᾽ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ᾽ ἐχθρῶν ὕπερ
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε.
Ἥφαιστος
ὁρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν.
Κράτος
ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων.
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε.
Ἥφαιστος
δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν.
Κράτος
ἦ μὴν κελεύσω κἀπιθωύξω γε πρός.
χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ.
Ἥφαιστος
καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ.
Κράτος
ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας:
ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.
Ἥφαιστος
ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται.
Κράτος
σὺ μαλθακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν
ὀργῆς τε τραχύτητα μὴ ‘πίπλησσέ μοι.
Ἥφαιστος
στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει.
Κράτος
ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε καὶ θεῶν γέρα
συλῶν ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι
οἷοί τε θνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων;
ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα
καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως,
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισθήσῃ τέχνης.
Testo da Perseus Digital Library

Cratos
Agli estremi confini eccoci giunti già della terra,
in un deserto impervio tramite de la Scizia.
Ed ora, Efèsto, compier tu devi gli ordini che il padre
a te commise: a queste rupi eccelse entro catene adamantine
stringere quest’empio, in ceppi che non mai si frangano:
ch’esso il tuo fiore, il folgorio del fuoco
padre d’ogni arte, t’involò, lo diede
ai mortali. Ai Celesti ora la pena
paghi di questa frodolenza, e apprenda
a rispettar la signoria di Giove,
a desister dal troppo amor degli uomini.
Efèsto
Bia, Cratos, gli ordini di Giove già compiuti per voi furono;
e nulla piú vi trattiene. Ma legare su questo abisso procelloso
un Nume ch’è del mio sangue, non mi regge il cuore.
E forza è pure che mi regga. Gli ordini
trasandare del padre, è dura prova.
Oh di Tèmide giusta audace figlio,malgrado tuo, malgrado mio,
con bronzei ceppi, che niuno a scioglier valga, a queste
cime deserte io ti configgerò,dove né voce udrai,
né forma d’uomo vedrai: del sole arso a la fiamma rutila,
tramuterai de la tua cute il fiore:
a tuo sollievo asconderà la notte
con lo stellato suo manto la luce,
ed ecco il sole dissipa di nuovo la mattutina brina.
E col suo peso il mal presente ognor ti crucierà:
ché non ancor chi ti soccorra è nato.
Dell’amor pei mortali è questo il frutto.
Poiché senza temer l’ira dei Numi,Nume tu stesso,
indebiti favori agli umani largisti. Ora, in compenso,
vegliar dovrai questa dogliosa rupe,
senza mai sonno, in pie’, senza mai flettere
le tue ginocchia, e cento ululi e gemiti
invano leverai: ché il cuor di Giove
nessuna prece lo commuove; ed aspro
è ciascun che di fresco ebbe il potere.
Cratos
Ehi, nel compianto indugi? È vano! Il Nume
infestissimo ai Numi non aborri
che il privilegio tuo concesse agli uomini?
Efèsto
Parentela, amicizia, han gran potere!
Cratos
Certo. Ma trasgredir del padre gli ordini
si può? Non hai maggior tema di questo?
Efèsto
Spietato sempre e tracotante sei!
Cratos
Che medela è il compianto? Or vana pena
non ti dare per ciò che nulla giova!
Efèsto
Oh magisterio mio troppo odïoso!
Cratos
Tu l’odi? E perché mai?… Di queste pene
in verità, nessuna colpa ha l’arte.
Efèsto
Pur, quest’arte l’avesse altri in retaggio!
Cratos
Gravoso è tutto, tranne aver dei Superi
l’impero; e niuno, tranne Giove, è libero.
Efèsto
Ne ho qui le prove. E nulla ho da ribattere.
Cratos
Spàcciati, dunque, avvolgilo di ceppi,
ché nell’indugio non ti scorga il padre.
Efèsto
Scorger gli anelli puoi nelle mie mani.
Cratos
Con vigore con forza ai polsi strettolo,
picchia il martello, ed alla rupe inchiodalo.
Efèsto
Compiuta è l’opra, e non caduta in fallo.
Cratos
Batti di piú, non allentare, stringi:
anche d’impervie strade il passo ei trova.
Efèsto
Questo braccio è saldato, e niun lo scioglie.
Cratos
Saldo configgi l’altro, ora: ed apprenda
quanto egli a Giove di scaltrezza cede.
Efèsto
Niuno, tranne costui, potria riprendermi.
Cratos
Da parte a parte, in sen, di ferreo cuneo
la fiera punta forte ora conficcagli.
Efèsto
Ahimè! Dei mali tuoi gemo, Promèteo!
Cratos
Indugi ancora? Sui nemici piangi
di Giove? Oh!, che su te non debba piangere!
Efèsto
Guarda, orrendo a mirare uno spettacolo!
Cratos
Veggo costui patir ciò ch’egli merita.
Gittagli intorno ai fianchi ora i legami.
Efèsto
Lo debbo far. Ma tu non dar troppi ordini!
Cratos
Ordinerò, t’incalzerò per giunta:
scendi giú, forte ora le gambe accerchiagli.
Efèsto
Fatto è ancor questo. E fu travaglio breve.
Cratos
Dei ceppi i chiodi saldo ora ribatti:
severo è quegli che la pena infligge.
Efèsto
Simile al viso tuo suona la voce.
Cratos
Sii pur tenero, tu. Ma la protervia,
l’ira, l’asprezza mia, non rampognarmi.
Efèsto
Andiam: ché tutto di catene è cinto.
Cratos(Rivolto a Prometeo)
Superbisci ora qui. Trafuga ai Numi
i loro doni, ed offrili agli efimeri.
Allevïare in che ti posson gli uomini
or dalle pene? I Dèmoni, Promèteo
ti chiamarono a torto: hai bisogno
d’un preveggente a uscir da questo intrico.
Traduzione a cura di Ettore Romagnoli
Dato 3,1 Dato 3,2
Siti utili e utilizzati
Testo originale. Non copiare! Citare è facile. Grazie!
L’immagine è personale e, pertanto, soggetta a Copyright.

Abracadabra


 

Dalla lettura di:


 

Ruffato, C. 1996. La Medicina in Roma antica. Il Liber medicinalis di Quinto Sereno Sammonico. UTET

 

I testi antichi riservano curiosità talvolta molto divertenti.

La medicina romana, in particolare, faceva uso di un gran numero di formule magiche, amuleti e pozioni, di cui gli Autori antichi hanno fornito precise testimonianze.


 
 

Nel Liber medicinalis (LI, 935-940), ad esempio, troviamo “ABRACADABRA” per la cura della febbre semiterzana (febbre intermittente tipica della malaria):


 
 

Inscribes chartae quod dicitur abracadabra
saepius et subter repetes, sed detrahe summam
et magis atque magis desint elementa figuris
singula, quae semper rapies, et cetera † figes, †
donec in angustum redigatur littera conum:
his lino nexis collum redimire memento.”

Traduzione a cura di Cesare Ruffato (op. cit.): “Si scriva su un foglio il detto abracadabra, lo si ripeta assai sovente e muovendo in basso si detragga di volta in volta per ogni riga, senza omissioni, la lettera finale riscrivendo le restanti fino a risultare un’unica lettera terminale in figura verbale a cono acuto: memento di appendere il foglio al collo con un filo di lino.”


 


Nel testo citato (Ruffato 1996, pp. 7-8) troviamo anche un’utile discussione sul nome e l’identificazione dell’autore del Liber medicinalis:


  

“Mentre c’è concordanza sul nome dell’autore (Quintus Serenus) -(…)- e nel titolo dell’opera (Liber con o senza medicinalis), resta invece precario il cognome, Sammonicus, che compare soltanto in un codice molto tardo del secolo XV (Codex Neapolitanus: Sereni Sammonici libri duo). Corre anche l’ipotesi, non suffragata da alcun documento, che i due scrittori omonimi Serenus Sammonicus o Sammonicus Serenus, dei quali parlano Augusto, Macrobio e Servio, siano stati considerati dagli antichi editori come autori dell’opera, per cui al nome è stato accodato il cognome Sam(m)onicus3.
Uno dei due sarebbe il padre, valente scrittore, senza una riconosciuta attività di poeta, vissuto al tempo di Settimio Severo (193-211). Autore eruditissimo dei Rerum reconditarum libri, possedeva una folta biblioteca di 62000 volumi e fu ucciso per ordine di Caracalla nel 212, durante la cospirazione di Geta.
Il figlio, Quintus Serenus, verosimilmente attivo tra la seconda metà del II e la prima metà del III secolo d.C., visse alla corte dei Gordiani, amico dell’imperatore Gordiano I e precettore di Gordiano II il giovane (192-238), al quale donò la ricchissima biblioteca ereditata dal padre. Noto come poeta fu in stretti rapporti, come suo storico, con l’imperatore Alessandro Severo (222-235) che ne leggeva i testi e lo stimava tra i poeti contemporanei. Diversamente dal padre, nei cui Rerum reconditarum libri esistono soltanto accostamenti e prestiti da Plinio il Vecchio e da Nigidio Figulo, per il figlio noto poeta, l’attribuzione sembrerebbe un po’ più convincente, anche se alquanto opinabile, mancando di attestazioni in testi antichi.
Non è certo che Quinto Sereno abbia realmente professato la Medicina, ma fu sicuramente un osservatore attento del quotidiano e un uomo di cultura dal vissuto profondo come traspare dalla ricchezza nella sua opera di citazioni e risonanze di scrittori e poeti del periodo classico, soprattutto Lucrezio, Plauto, Orazio, Ovidio, Virgilio.
Non meno controversa è la datazione dell’opera per la carenza di elementi decisivi di ordine storico, linguistico, filologico, testuale. La collocazione approssimativa oscilla tra la fine del II secolo e la seconda metà del IV secolo, cioè durante l’era lunga dei Severi e l’epoca in cui Marcellus Empiricus vi ricorse per la stesura del suo De medicamentis4.”


 

Testo originale. Non copiare! Citare è facile: “da Abracadabra, https:/…”. Grazie!
Se non diversamente specificato, le immagini sono acquistate o personali e, pertanto, soggette a Copyright)

Qualche curiosità sul make-up degli Egizi


Dalla lettura di:


Scott, D.A. 2016. A review of ancient Egyptian pigments and cosmetics, Studies in Conservation, 61(4):185-202.

Galena e malachite
Sn: Galena su pirite da Chihuahua, Meico [Foto di Di Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, Wikimedia Commons, curid=10448612]. Dx: Malachite [Foto acquistata su Canva]

Nell’antico Egitto, i cosmetici più comuni erano la malachite (cioè un carbonato di rame di color verde) e la galena (un solfuro di piombo di color grigio scuro).

Entrambi i materiali sono stati rivenuti come grumi compatti o come polveri fini, sia nelle sepolture, sia sulle rocce che venivano usate per macinarli. Oltretutto, sulla base dei rinvenimenti archeologici, è stato possibile determinare il range cronologico entro il quale collocare l’utilizzo “cosmetico” di questi due minerali:

 • malachite – a partire dal 4400 a.C. (periodo Badariano) fino ad almeno il 1187 a.C.(diciannovesima Dinastia);
 • galena – a partire dal 3100 a.C. (tardo periodo predinastico) fino all’ottavo secolo d.C. (periodo Copto), oppure, secondo altri autori fino alla metà del terzo millennio a.C. (intorno alla metà dell’Antico Regno – 2686-2181 a.C.).

Oltre alla malachite e alla galena, vi sono testimonianze che anche la cerussite, l’idrocerussite, la tenorite, l’ematite, la magnetite, la pirolusite, la stibnite e la crisocolla (vd. sotto le composizioni) venissero impiegati per la cosmesi.


I minerali citati forniscono polveri di colori differenti:

 • Cerussite: carbonato di piombo (PbCO3) di colore bianco/grigiastro.  
 • Hydrocerussite: carbonato idrato di piombo  [Pb3(CO3)2(OH)2] di colore bianco/grigiastro.  
 • Tenorite: ossido di rame (CuO) di colore grigio scuro
 • Ematite: ossido di ferro (Fe2O3) di colore bruno rossastro
 • Magnetite: spinello (Fe3O4) di colore nerastro
 • Pyrolusite: ossido di manganese (MnO2) di colore nerastro
 • Stibnite: solfuro di antimonio (Sb2S3) di colore grigio piombo
 • Chrysocolla: fillosilicato contenente rame [Cu2H2[Si2O5](OH)] di colore verde chiaro

La varietà cromatica era relativamente ampia ma l’utilizzo costante di questi minerali poteva essere nocivo. Infatti, molti contengono elementi dannosi per la pelle e per la salute in generale. Per fare solo un’esempio, l’esposizione prolungata al piombo può provocare una grave intossicazione chiamata saturnismo. Senza contare che l’applicazione di materiali metallici a diretto contatto con la pelle non sia proprio da considerarsi un buon anti-age!


Un’altra notizia curiosa riguarda la tintura dei capelli. Infatti, è stato stabilito che, a partire dal periodo Greco-Romano (332 a.C. – 395 d.C.), una miscela di ossido di piombo e calce spenta venisse usata per colorare i capelli. Il rinvenimento di nanocristalli di galena tra i capelli ha fornito un’ulteriore testimonianza relativamente all’utilizzo dei compositi del piombo per ottenere un’intensa colorazione nera.

 

Per saperne di più …

 • Lucas, A. 1930. Perfumes and Incense in Ancient Egypt. Journal of Egyptian Archaeology, 16: 41–53.
 • Ashton, B.G., Harrell, J.A., Shaw, I. 2000. Stone. In: P.T. Nicholson, I. Shaw (Eds.). Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 5–77.
 • Martinetto, P., Dooryhee, E., Anne, M., Talabot, J., Tsoucaris, G., Walter, Ph. 1999. Cosmetic Recipes and Make-up Manufacturing in Ancient Egypt, ESRF Newsletter, 32: 10–2.
 • Martinetto, P., Anne, M., Drakopoulos, M., Dubus, M., Salomon, J., Simionovici, A. & Walter, Ph. 2001. Synchrotron X-ray Micro-beam Studies of Ancient Egyptian Make-up, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 181: 744–8.
 • Walter, P., Welcomme, E., Hallegot, P., Zaluzec, N.J., Deeb, C., Castaing, J., Veyssiere, P., Breniaux, R., Leveque, J., Tsoucaris, G. 2006. Early Use of PbS Nanotechnology for an Ancient Hair Dyeing Formula, Nano Letters, 6: 2215–9 

  Testo originale. Non copiare! Citare è facile: “da Qualche curiosità sul make-up degli Egizi, https:/…”. Grazie!
  Se non diversamente specificato, le immagini sono acquistate o personali e, pertanto, soggette a Copyright)